VEDTÆGTER

For

Billardklubben Nyborg

Klubbens navn og formål

§ 1

Klubbens navn er Billardklubben Nyborg, og den er stiftet den 29. november 1958. Klubben er tilsluttet  D.D.B.U., hvis vedtægter og bestemmelser klubben er underkastet.

§ 2

Stk. 1            Klubbens formål er:

1)      at vække og vedligeholde interessen for det ædle billardspil som sport

2)      at styrke og beskytte kammeratskabet bland klubbens medlemmer

3)      at knytte kammeratskab og venskab med andre klubber

Stk. 2            Andet egnet sport og spil kan dyrkes i klubben, men enhver form for hasardspil er forbudt.

Medlemmerne

§ 3

Stk. 1            Som medlem kan optages enhver; dog kræves forældrenes samtykke for personer under 16 år. Begæringen om optagelse kan ske til et af bestyrelsesmedlemmerne eller vagthavende i klublokalet, dog har interesserede tilladelse til at komme i klublokalet i indtil 1 måned uden at være medlem. Den endelige afgørelse om optagelse tages af bestyrelsen.

Stk. 2            Medlemmerne skal gøre sig bekendt med klubbens vedtægter.

Stk. 3            Kontingent og betalingsformen fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 4            Medlemmer med spillelicens har adgang til deltagelse i klubbens og unionernes turneringer, hvortil der, ifølge D.D.B.U.’s vedtægter, kræves spillelicens.

Stk. 5            Medlemmer som deltager i turneringer, er forpligtet til, under lignende turneringer, at være behjælpelige som dommere og listeførere.

Stk. 6            Medlemmer med kontingentrestance kan og må ikke deltage i nogen af klubbens aktiviteter, før restancen er betalt.

Stk. 7            Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt, og kontingent for indeværende måned skal være betalt, da man ellers ikke, ifølge D.D.B.U.’s vedtægter, kan optages som medlem af anden klub.

Stk. 8            Medlemmer under 18 år kan ikke deltage i kortspil.

Generalforsamlingen

§ 4

Stk. 1            Generalforsamlingen afholdes i april eller maj måned og bekendtgøres med mindst 21 dages varsel ved opslag i klubben.

Stk. 2            På generalforsamlingen aflægges beretning, det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse, forslag behandles og valg foretages.

Stk. 3            Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage, før mødet finder sted.

Stk. 4            På forlangende af blot ét medlem, skal hvert valg foregå ved skriftlig afstemning.

Stk. 5            Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede er tilstede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Alle andre forslag afgøres ved simpelt flertal. Stemmeberettigede er alle medlemmer over 16 år.

Stk. 6            Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte, bestyrelsen finder det påkrævet og skal afholdes såfremt mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen, med angivelse af forhandlingsgrundlag. Der skal varsles som i stk. 1, forslag dog senest 3 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

§ 5

Stk. 1            Klubbens bestyrelse af 5 medlemmer. Disse vælges for 2 år ad gangen, således at formand og turneringsleder vælges på lige årstal, næstformand, kasserer og ungdomsleder vælges på ulige årstal. Posterne som formand og kasserer kan ikke varetages af samme person.

Stk. 2            Bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleanter vælges hvert år på generalforsamlingen.

Stk. 3            Medlemmer, der ikke er tilstede ved generalforsamlingen, kan kun vælges, såfremt der foreligger et skriftlig tilsagn.

Stk. 4            Bestyrelsen vælger 2 repræsentanter til  D.D.B.U’s årlige møder, og klubben betaler rejse og diæter for repræsentanterne.

Stk. 5            Det er kun den samlede bestyrelse, der på klubbens vegne, kan optage lån, eller på anden måde stifte gæld.

Stk. 6            Bestyrelsen fastsætter priser for såvel billard- og kortspil som salg af sodavand, kaffe m.m.

Stk. 7            Bestyrelsen holder møde, når formanden eller bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.

Stk. 8            Bestyrelsen kan træffe bestemmelse om karantæne eller eksklusion af et medlem, hvis opførsel er af en sådan karakter, at den må anses for utilbørlig og skadelig for klubben. Et medlem, som er blevet idømt karantæne, er ikke løst fra sine forpligtelser overfor klubben.

Stk. 9            Bestyrelsen kan udnævne medlemmer til Æresmedlem af Billardklubben Nyborg, dette kræver 100% tilslutning i bestyrelsen. Æresmedlemskab kan tildeles medlemmer, som i en årrække har gjort en fortjenstfuld indsats for billardsporten, og som derfor har styrket Billardklubben Nyborg’s formålsparagraf. Æresmedlemmer vil få udleveret nøgle til klubben, samt nyde livsvarigt, gratis medlemskab af klubben.

Stk. 10          Indtræder der tilfælde, der ikke er forudset i disse vedtægter, er bestyrelsen berettiget til at handle efter bedste skøn.

Udvalg

§ 6

Stk. 1            Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Udvalgene er ansvarlig over for bestyrelsen.

Klubbens opløsning

§ 7

Stk. 1            Klubbens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, men forslaget kan kun godkendes, dersom mindst 2/3 af samtlige medlemmer er fremmødt.

Stk. 2            Ved opløsning af klubben skal dennes midler og ejendele stilles bestyrelsens disposition til dækning af klubbens eventuelle gæld, hvorunder også falder bestyrelsesmedlemmernes evt. lån, som er foretaget i klubbens interesse ved køb af billardborde, ombygning eller lignende.

Stk. 3            De efter gældsdækningen tilbageblevne værdier realiseres og indsættes på sparekassebog i indtil 5 år for at se, om der indenfor dette tidsrum bliver lejlighed til at nydanne klubben. Såfremt dette ikke er tilfældet, stilles indestående beløb til rådighed for:

1)      DDBU

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 28.09.65, og ændret på:

                             Generalforsamling                                                      20.04.71

                             Ekstraordinær generalforsamling                                12.08.80

                             Generalforsamling                                                      23.04.18

                             Generalforsamling                                                      30.04.84

                             Ekstraordinær generalforsamling                                12.11.84

                             Generalforsamling                                                      02.05.88

                             Generalforsamling                                                      30.04.90

                             Generalforsamling                                                      15.04.91

                             Generalforsamling                                                      01.05.92

                             Generalforsamling                                                      23.04.93

Del siden